2020an Bidebi Basauri udal-sozietatearen zerbitzuen erabiltzaileen artean egindako inkesta batek adierazi duenez, harremanak balorazioa altua merezi izan du: 8,71ko batez besteko puntuaziora iritsi da 10 puntuko eskalan. Arreta da hobekien baloratutako alderdia, eta kudeaketa da puntuaziorik txikiena lortu duena, nahiz eta 8-tik gorakoa izan. Okerren baloratutako alderdia instalazioen desegokitasuna da, datuen konfidentzialtasuna bermatzeko. Gizaker enpresak egin du inkesta, eta harremanetan jarri da Bidebiko zerbitzuen erabiltzaileekin, besteak beste, Etxebide eta ASAP etxebizitza pribatua alokatzeko bitartekaritza-programaren erabiltzaileekin, birgaitzeko laguntzen onuradunekin edo erosteko aukera duten udal-aparkalekuen errentariekin.

 

Inkesta 2020ko Jardueren Memorian jasota dago. Urte horretan, Bidebik bere sorreraren hamargarren urteurrena ospatu zuen. Ordutik hona, 800 etxebizitza baino gehiago sustatu ditu Sarratu, Azbarren, San Migel Mendebaldea eta San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxen. Bidebik herritarrei Etxebide Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren Erregistroan sarbidea ematen die, urtean batez beste 1.500 pertsona artatuz. ASAP Programaren agente laguntzaile gisa ere jarduten du, eta, gaur egun, 40 etxebizitza baino gehiago ditu programari atxikita. Soloarteko aparkalekuko udal-jabetzako garaje-partzelak ere kudeatzen ditu. Eta beste erakunde batzuekin batera, AGREE proiektu europarraren parte aktiboa da. Basauriren kasuan, proiektuak Hernán Cortes eta Federico Mayo auzoetan kokatutako, gutxienez 170 etxebizitzaren birgaitze integrala eta irisgarritasun unibertsala gauzatu nahi du.

H+G enpresak egingo du lana, eta eremu horretako eraikin-tipo bat —alegia, auzunearen eraikuntza-ezaugarriak biltzen dituena— birgaitzeko aurreproiektua ere idatziko du. Era berean, dauden esku-hartze aukerak jasoko ditu dokumentuak, eta bakoitzaren kostua ere bai. Lanaren aurrekontua 14.000 euro da, eta hiru hilabete baino gutxiagotan egin beharko du H+G enpresak. Auzunea bisitatzen hasiko dira, higiezinen egoera ikusteko. Horrekin batera, finka-administratzaileekin eta interesa agertu duten jabeen erkidegoen ordezkariekin bilduko dira. Eraikinen patologia eta gabeziei buruzko informazio teknikoa bildu eta gero, horiek birgaitzeko egin daitezkeen esku-hartzeen, aurreikusitako kostuaren, eta estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko legerian jasotako laguntzen berri emango dute. Birgaitze-programa osoa AGREE proiektuaren barruan dago, zeina Europar Batasunak finantzatzen baitu, HORIZON 2020 programaren barruan.

 

Euskadin, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak, IHOBEk, Tecnaliak eta Donostia/San Sebastiáneko, Vitoria-Gasteizko eta Basauriko udalek osatutako partzuergo batek sustatzen du aipatutako proiektua. AGREEk Euskal Herriko etxebizitza-eraikin pribatuen irisgarritasuna, eta eraikinok energetikoki efizientea eta den modu batean birgaitzea sustatzen du. Egitasmoak hiru proiektu pilotu ditu abian (aipatutako udalerri bakoitzean bana), 8,5 milioi euroko inbertsioarekin, eta 2021ean eta 2022an, urte bakoitzean 250 tona CO2ren baliokidea gutxitzeko helburuarekin. Horrela, bada, eraikitze-tipologia bera duten higiezinen multzoak hautatu dituzte, eraikin guztiei birgaitze-jarraibide berak ezarri ahal izateko. Esku-hartze proposamen desberdinak egingo dituzte, eta  proposamen bakoitzerako aurreikusitako kostua zehaztuko dute. Edozelan ere, jabeen erkidegoek erabakiko dute zein jarduketa egin, eta zein enpresarekin. Bidebik, berriz, udal eta autonomia erkidegoko laguntza arruntak izapidetuko ditu.

 

Federico Mayo auzunea Arizen dago. Joan den mendeko 50eko hamarkadan eraiki zuen Etxebizitza Institutu Nazionalak, eta 700 etxebizitza ditu, eraikitze-tipologia antzekoa duten higiezinetan bilduta. Eraikitze-kalitatea ertaina-baxua da, eta, oro har, auzunearen irisgarritasuna txarra da (ez dago igogailurik). Basauriko, Donostia/San Sebastiáneko eta Vitoria-Gasteizko proiektuei esker, eskuliburu bat egingo dute, Euskal Herrian antzeko ezaugarriak dituzten eraikinetan erabili ahal izateko. Esan beharra dago Europa hegoaldeko etxebizitza-parke zaharkituenetako bat daukala EAEk —etxebizitza-eraikinen erdiak 1940 eta 1980 bitartean eraiki zituzten, energia-efizientziari buruzko araudiak existitu aurretik—.

Sarratuko ituntze-batzarrak, zeinaren kide bakarra Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila baita, haur-jolasen eremua jarri du, egite-prozesuan dagoen eta 65 etxebizitza babestu hartuko dituen eraikinaren pareko plazan. Sarratu auzoaren hiri-berrikuntza lanetako bat da aipatutako jarduketa, eta 40.000 €-ko inbertsioa eskatu du (BEZa kanpo).

Haurrentzako atsedenleku berrian eskalatzeko dorre txirristadun handi bat dago, bi eserlekudun zabua —bietako bat, inklusiboa—, malguki bi (bata ume bakarrarentzat, eta bestea bi eserlekuduna), eta etxetxo bat, txirristarekin.

2011tik, eta Basauriko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak 2008an sinatutako hitzarmen bati esker, Autonomia Erkidegoko gobernuak 90 etxebizitza sozial eta babes ofizialeko 60 eta 65 etxebizitzadun 2 eraikin egin ditu, Sarratuko eremuan. Beste alde batetik, pribatu batek 74 etxebizitza libre sustatu ditu. Aurreikusita dago aurten amaitzea egin gabe dauden urbanizazio-lanak (lauzak jartzea, airetiko linea elektrikoa berritu eta lurperatzea eta bidegorria asfaltatzea) eta etxebizitza babestuen azken eraikina ere bukatzea.

Bidebi Basaurik erabiltzaileen gogobetetzeari buruzko azterlana enkargatzen dio aldizka kanpo enpresa bati, sozietatearen kalitate-sistemak agindu bezala. Horri esker, hobe daitezkeen gauzak edo neurri osagarriren bat behar duten kontuen berri jasotzen dugu. Azterlana, gero, Administrazio Kontseiluari eta Batzar Nagusiari helarazten diogu, Jardueren Urteko Memoriarekin eta balantze- eta kontu-auditoretzarekin batera.

Erantsitako fitxategian dago aipatutako dokumentua.

ETXEBIDE Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuari dagokio Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitza eskatzen duten pertsonen erregistroa kudeatzea. Eta BIDEBI BASAURI etxebizitza sozietate publikoan, berriz, informazioa ematen diegu udalerrian erroldatutakoei, eta erregistro horretako beren altak, bajak eta aldaketak kudeatzen ditugu. BIDEBIn, urtean, horrelako 3.000 izapide inguru egiten ditugu, gutxi gorabehera.

Duela gutxi, ETXEBIDEk Basauriko datu eguneratuak eman dizkigu. Guztira, 1.627 pertsona daude etxebizitza-eskatzaile gisa inskribatuta: 1.208k alokairuzko etxebizitza eskatzen dute, eta 419k, berriz, etxebizitza erosi nahi dute. Denak daude udalerrian bertan erroldatuta.

Argibide gehiago dituzu erantsitako fitxategian.

BASOZELAIko aparkalekuko azken 3 tokien salmenta merkaturatzen ari da BIDEBI, VISESA sozietate publikoaren izenean.

Argibide gehiago behar izanez gero, jarri harremanetan gurekin.

BIDEBI 592 m² erabilgarriko merkataritza-lokal baten merkaturatzea kudeatzen ari da, VISESA sozietate publikoaren izenean. Lokala Sarratun dago, eraiki berri den eraikin batean, (ikus erantsitako planoak). Lokala alokatu ere egin daiteke, gerora erosteko aukerarekin.

Argibide gehiago behar izanez gero, jarri gurekin harremanetan.

Basauriko Udalbatzak, 2018ko apirilaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran, behin betiko onespena eman zion Basauriko SR7 Sektorea-Azbarreni zegokion hiri-antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualari (eta 2018ko ekainaren 1eko BAOn argitaratu zen).

 

Hiri-antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntual horrek «SR7-Azbarren» lurzoru urbanizagarria birsailkatu zuen urbanizazioan finkatu gabeko hiri-lurzoru area batean, «J-Azbarren» UE34 exekuzio-unitatean; eta, aldi berean, bere antolamendu xehatua eta ordenazio hori garatzeko gidalerroak ezarri zituen.

 

Ondorioz, Basauriko Udalak, azaroaren 19ko 4031/2018 Dekretu bidez, hasierako onespena eman zion Basauriko «J-Azbarren»eko jarduketa integratuaren hirigintzako jarduketa-programari —Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustatu zuen dokumentua. Dekretua 2018ko abenduaren 7ko BAOn argitaratu zen, eta, gero, jendaurrean jarri zuten. Aurkeztutako alegazioak ebatzi ostean, apirilaren 5eko 1545/2019 Dekretuak behin betiko onespena eman zion Basauriko «J-Azbarren»eko hirigintzako jarduketa-programari (2019ko apirilaren 24ko BAO).

 

Dokumentu horrek urbanizazioan finkatu gabeko lurzoruaren eremua bi exekuzio-unitatetan banatu zuen: UE34 (ituntze-sistemaren bidez kudeatu beharrekoa) eta UE 34.2 (nahitaezko desjabetze bitartez kudeatu beharrekoa)

 

Ituntze bidezko hirigintza-sistema exekuzio pribatuaren araubidean kokatzen da, eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 160. artikuluan eta hurrengoetan arautzen da.

 

Artikulu horretako lehen paragrafoan ezartzen denez, ituntze bidezko jardute-sistema Udalak ezarri dezake, bai bere ekimenez, bai lurzoruaren jabeen % 50ek baino gehiagok hala eskatuta.

 

Lege-testu bereko bigarren paragrafoak dio jardute-sistema horren bitartez garatu beharreko hirigintza-jarduketak eskatzen duela Udalarekin hitzarmen bat egitea, non lurzoruaren jabeen % 50ek baino gehiagok, gutxienez, honako konpromiso hauek hartu behar duen:

  1. a) Ituntze-batzar gisa eratzea, hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
  2. b) Ituntze-batzar horren bitartez birpartzelazio-dokumentua egitea, jarduketaren onurak eta zamak zuzen banatzeko.
  3. c) Derrigorrez eta doan laga beharreko lur eta ondasunak ematea, legean, planeamenduan edo hitzarmenean bertan ezarritako baldintzetan.
  4. d) Urbanizazio-lanen zama guzti-guztiak bereganatzea, eta legeak, planeamenduak edo hitzarmenak berak unitate horri esleitutako urbanizazio-, azpiegitura- eta zerbitzu-lanak gauzatzea.

 

Basauriko Udala jardute-sistema hori ezartzeko legitimazioa du, hirigintzako administrazio publikoa eta lurzoruaren % 76,52ren jabea den neurrian (geroxeago deskribatuko den bezalaxe).

 

Hartara, Udalak ezarriko ditu lehen aipatutako hitzarmenaren eduki zehatza eta programa, interesdunek hala proposatuta edo udal administrazioaren beraren ekimenez. Zentzu horretan, azpimarratu beharra dago Basauriko Udalak (jabe nagusiak) eta garai bateko Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zutela 2020ko otsailaren 5ean. Bertan, administrazio publiko bakoitzaren konpromiso, ekarpen eta obligazioak ezarri ziren, aipatutako hirigintza-jarduketa aurrera eraman ahal izateko, eta, bereziki, alokairuzko etxebizitza babestua sustatu ahal izateko. Nabarmentzekoa da hitzarmen hori exekutatzeak zenbait ondare-eragiketa dakartzala berekin, eta eragiketa horiek eskatzen dutela Eusko Jaurlaritza Basauriko Udalaren tokian subrogatzea, juridikoki. Horrek, nola ez, funtsezko aldaketak dakartza, lurzati eraikigarriak esleitzeari dagokionez (esleipen horiek, bestalde, dagokion birpartzelazio-proiektuan egingo dira).

 

Lehen aipatutako «J-Azbarren» jarduketa integratuaren hirigintzako jarduketa-programak zehazten du ituntze-sistemaren bidez jardungo dela. Hori dela eta, EU34.1 exekuzio-unitatea kudeatzea eta zuzen banatzea ahalbidetzeko idatzitako birpartzelazio-proiektua izapidetzen ari da: hasierako onespena eman zion martxoaren 9ko 768/2020 alkatetza Dekretuak —eta ekainaren 8ko BAOn argitaratu zen (107. zk.)—, eta hasierako onespen berria eman zion irailaren 22ko 2376/2020 Alkatetza Dekretuak —urriaren 7ko BAOn argitaratu zen (193. zk.), eta akatsak konpontzeko Dekretua da (erantsita doa horren memoriaren kopia). Beraz, ez da beharrezkoa ikusten jarduketa-oinarriak idatzi eta izapidetzea, horiek zehaztuta baitaude jada onurak eta zamak zuzen banatzeko dokumentuan.

  1. 34.1 exekuzio-unitateko lurzoruaren jabetza honelaxe banatzen da:
  2. Basauriko Udalak eta HARRI IPARRA merkataritza-sozietateak Azbarreneko ituntze-batzarraren eskritura publikoa sinatu dute 2020ko abenduaren 15ean. Ituntze-batzar hori Basauriko Udalak (hirigintza-erakunde laguntzaile gisa) onetsitako Estatutuek araututa egongo da, hirigintza-araudian xedatutakoarekin bat. Era berean, izaera fiduziarioa izango du, hirigintza-jarduketa honetara ekarritako lursailei dagokienez.

 

Egintza horretan bertan, honako kargu hauek izendatu dituzte:

  • Asier Iragorri Basaguren.
  • Pedro Rodríguez Toyos.
  • Administrazio jardulearen ordezkaria: Nerea Renteria, Basauriko Udaleko Lurralde-politika eta Kontratazioko zinegotzia.

 

Aipatutako Estatutuek aurreikusten ez dituzten kontuetarako, honako hauetara joko da, subsidiarioki: hirigintzako kudeaketaren erregelamendua, lurzoruaren eta hiri-birgaitzearen testu bateratua onesten duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea.

 

AVS Euskadik, Espainiako Etxebizitza eta Lurzoru Sustatzaile Publikoen Elkartearen Euskal Atalak, urriaren 26an egin zuen Batzar Nagusia. Pandemia zela-eta telematikoki egin zen ekitaldian, Zuzendaritza Batzordea berritu zuten. Tradizioari eutsiz, lehendakariordeak lehendakaritza hartu zuen eta, horrela, aho batez Luis Carlos Delgado (Sestao Berri) izendatu zuten presidente berria, Eider Bilbaoren ordez (Bilboko Udal Etxebizitzak). Elkarteko lehendakariorde, Rafael Farias izendatu zuten, Donostiako Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoko gerentea, eta idazkari, berriz, Pedro Rodríguez Toyos, Bidebi Basauriko zuzendari gerentea. Halaber, AVSren Euskal Atalaren ordezkaritza berritu zuten Batzorde Iraunkorrean eta Batzorde Ejekutiboan.

Batzarrak aho batez onartu zituen ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen likidazioa eta 2020ko aurrekontu-gauzatzea. Presidente berriak kudeaketa-erakundeen aldetik elementu komunen horniduraren kontratazioa optimizatzeko E-lagun proiektuaren berri eman zuen.