Basauriko Udalbatzak, 2018ko apirilaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran, behin betiko onespena eman zion Basauriko SR7 Sektorea-Azbarreni zegokion hiri-antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualari (eta 2018ko ekainaren 1eko BAOn argitaratu zen).

 

Hiri-antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntual horrek «SR7-Azbarren» lurzoru urbanizagarria birsailkatu zuen urbanizazioan finkatu gabeko hiri-lurzoru area batean, «J-Azbarren» UE34 exekuzio-unitatean; eta, aldi berean, bere antolamendu xehatua eta ordenazio hori garatzeko gidalerroak ezarri zituen.

 

Ondorioz, Basauriko Udalak, azaroaren 19ko 4031/2018 Dekretu bidez, hasierako onespena eman zion Basauriko «J-Azbarren»eko jarduketa integratuaren hirigintzako jarduketa-programari —Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustatu zuen dokumentua. Dekretua 2018ko abenduaren 7ko BAOn argitaratu zen, eta, gero, jendaurrean jarri zuten. Aurkeztutako alegazioak ebatzi ostean, apirilaren 5eko 1545/2019 Dekretuak behin betiko onespena eman zion Basauriko «J-Azbarren»eko hirigintzako jarduketa-programari (2019ko apirilaren 24ko BAO).

 

Dokumentu horrek urbanizazioan finkatu gabeko lurzoruaren eremua bi exekuzio-unitatetan banatu zuen: UE34 (ituntze-sistemaren bidez kudeatu beharrekoa) eta UE 34.2 (nahitaezko desjabetze bitartez kudeatu beharrekoa)

 

Ituntze bidezko hirigintza-sistema exekuzio pribatuaren araubidean kokatzen da, eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 160. artikuluan eta hurrengoetan arautzen da.

 

Artikulu horretako lehen paragrafoan ezartzen denez, ituntze bidezko jardute-sistema Udalak ezarri dezake, bai bere ekimenez, bai lurzoruaren jabeen % 50ek baino gehiagok hala eskatuta.

 

Lege-testu bereko bigarren paragrafoak dio jardute-sistema horren bitartez garatu beharreko hirigintza-jarduketak eskatzen duela Udalarekin hitzarmen bat egitea, non lurzoruaren jabeen % 50ek baino gehiagok, gutxienez, honako konpromiso hauek hartu behar duen:

 1. a) Ituntze-batzar gisa eratzea, hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
 2. b) Ituntze-batzar horren bitartez birpartzelazio-dokumentua egitea, jarduketaren onurak eta zamak zuzen banatzeko.
 3. c) Derrigorrez eta doan laga beharreko lur eta ondasunak ematea, legean, planeamenduan edo hitzarmenean bertan ezarritako baldintzetan.
 4. d) Urbanizazio-lanen zama guzti-guztiak bereganatzea, eta legeak, planeamenduak edo hitzarmenak berak unitate horri esleitutako urbanizazio-, azpiegitura- eta zerbitzu-lanak gauzatzea.

 

Basauriko Udala jardute-sistema hori ezartzeko legitimazioa du, hirigintzako administrazio publikoa eta lurzoruaren % 76,52ren jabea den neurrian (geroxeago deskribatuko den bezalaxe).

 

Hartara, Udalak ezarriko ditu lehen aipatutako hitzarmenaren eduki zehatza eta programa, interesdunek hala proposatuta edo udal administrazioaren beraren ekimenez. Zentzu horretan, azpimarratu beharra dago Basauriko Udalak (jabe nagusiak) eta garai bateko Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak lankidetza-hitzarmen bat sinatu zutela 2020ko otsailaren 5ean. Bertan, administrazio publiko bakoitzaren konpromiso, ekarpen eta obligazioak ezarri ziren, aipatutako hirigintza-jarduketa aurrera eraman ahal izateko, eta, bereziki, alokairuzko etxebizitza babestua sustatu ahal izateko. Nabarmentzekoa da hitzarmen hori exekutatzeak zenbait ondare-eragiketa dakartzala berekin, eta eragiketa horiek eskatzen dutela Eusko Jaurlaritza Basauriko Udalaren tokian subrogatzea, juridikoki. Horrek, nola ez, funtsezko aldaketak dakartza, lurzati eraikigarriak esleitzeari dagokionez (esleipen horiek, bestalde, dagokion birpartzelazio-proiektuan egingo dira).

 

Lehen aipatutako «J-Azbarren» jarduketa integratuaren hirigintzako jarduketa-programak zehazten du ituntze-sistemaren bidez jardungo dela. Hori dela eta, EU34.1 exekuzio-unitatea kudeatzea eta zuzen banatzea ahalbidetzeko idatzitako birpartzelazio-proiektua izapidetzen ari da: hasierako onespena eman zion martxoaren 9ko 768/2020 alkatetza Dekretuak —eta ekainaren 8ko BAOn argitaratu zen (107. zk.)—, eta hasierako onespen berria eman zion irailaren 22ko 2376/2020 Alkatetza Dekretuak —urriaren 7ko BAOn argitaratu zen (193. zk.), eta akatsak konpontzeko Dekretua da (erantsita doa horren memoriaren kopia). Beraz, ez da beharrezkoa ikusten jarduketa-oinarriak idatzi eta izapidetzea, horiek zehaztuta baitaude jada onurak eta zamak zuzen banatzeko dokumentuan.

 1. 34.1 exekuzio-unitateko lurzoruaren jabetza honelaxe banatzen da:
 2. Basauriko Udalak eta HARRI IPARRA merkataritza-sozietateak Azbarreneko ituntze-batzarraren eskritura publikoa sinatu dute 2020ko abenduaren 15ean. Ituntze-batzar hori Basauriko Udalak (hirigintza-erakunde laguntzaile gisa) onetsitako Estatutuek araututa egongo da, hirigintza-araudian xedatutakoarekin bat. Era berean, izaera fiduziarioa izango du, hirigintza-jarduketa honetara ekarritako lursailei dagokienez.

 

Egintza horretan bertan, honako kargu hauek izendatu dituzte:

 • Asier Iragorri Basaguren.
 • Pedro Rodríguez Toyos.
 • Administrazio jardulearen ordezkaria: Nerea Renteria, Basauriko Udaleko Lurralde-politika eta Kontratazioko zinegotzia.

 

Aipatutako Estatutuek aurreikusten ez dituzten kontuetarako, honako hauetara joko da, subsidiarioki: hirigintzako kudeaketaren erregelamendua, lurzoruaren eta hiri-birgaitzearen testu bateratua onesten duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea.

 

AVS Euskadik, Espainiako Etxebizitza eta Lurzoru Sustatzaile Publikoen Elkartearen Euskal Atalak, urriaren 26an egin zuen Batzar Nagusia. Pandemia zela-eta telematikoki egin zen ekitaldian, Zuzendaritza Batzordea berritu zuten. Tradizioari eutsiz, lehendakariordeak lehendakaritza hartu zuen eta, horrela, aho batez Luis Carlos Delgado (Sestao Berri) izendatu zuten presidente berria, Eider Bilbaoren ordez (Bilboko Udal Etxebizitzak). Elkarteko lehendakariorde, Rafael Farias izendatu zuten, Donostiako Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoko gerentea, eta idazkari, berriz, Pedro Rodríguez Toyos, Bidebi Basauriko zuzendari gerentea. Halaber, AVSren Euskal Atalaren ordezkaritza berritu zuten Batzorde Iraunkorrean eta Batzorde Ejekutiboan.

Batzarrak aho batez onartu zituen ekitaldiko diru-sarreren eta gastuen likidazioa eta 2020ko aurrekontu-gauzatzea. Presidente berriak kudeaketa-erakundeen aldetik elementu komunen horniduraren kontratazioa optimizatzeko E-lagun proiektuaren berri eman zuen.

2018ko apirilean, Basauriko Udalak BIDEBI hirigintza eta etxebizitzako udal sozietate publikoari enkargatu zion San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe eremuko hirigintza-kudeaketa, hiri-berroneratzearen alorreko esku-hartze garrantzitsu bat abiarazteko.

 

Askotariko jarduketak egingo dituzte gune horretan. Besteak beste, aurreikusita dago kontserbazio- edo irisgarritasun-arazoak dituzten etxebizitzak eraistea eta zenbait eraikinen birgaitze integrala egitea. Etxebizitza berriak ere eraikiko dituzte: 271 etxebizitza berri (libreak eta babestuak) eta 24 zuzkidura-bizitoki. Horrez gain, udalerriko zenbait auzoren arteko irisgarritasuna hobetuko da: trenbide-estaldura luzatuko dute; oinezkoentzako pasabidea jarriko dute trenbide-trintxera gainean, eta erabiltzen ez den trenbide-multzo bat berreskuratu, eta hiri-parke bihurtuko dute.

 

BIDEBIk egingo ditu esku-hartzea aurrera eraman ahal izateko egin beharreko desjabetzeak, eta kudeatuko ditu, era berean, auzotarrei berriro ostatu emateko eta horri lotutako jarduketak (eraikuntzak hormatzea, birgaitzea sustatzea…). Udalak, bere aldetik, urbanizazio-lan handiak kontratatuko ditu, eta lurzati eraikigarriak besterentzeaz arduratuko da.

 

San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxeko esku-hartzeek 25 milioi euro inguruko kostua dute.

 

Mandatua egin zenetik urte bi eta erdi igarota, egokitzat jo dugu kudeaketaren mugarriak jasotzea, labur-labur bada ere. Hona hemen:

 

 • Desjabetze-akordioa ADIFekin: eremuan zituen ondare-ondasun eta eraikitze-eskubideak eskuratzea.
 • Familia errentatzaile bi (Agirre Lehendakaria 27 eta 29) eta familia jabe bi (San Fausto 4 eta 6) nahitaez desjabetzeko eta haiei berriro ostatu emateko akordioa.
 • Agirre Lehendakaria 27 eta 29ko higiezina eraisteko proiektua idaztea eta eraikina eraistea.
 • San Fausto 4 eta 6ko higiezinak eraisteko proiektua idaztea eta eraikinak eraistea.
 • Agirre Lehendakaria 31 eta San Fausto 1eko higiezinak eraisteko proiektua idaztea.
 • Udal eraikin bat saltzea (gaur egun, orubea da), eraikitze-prozesuan dauden 34 etxebizitza libreren sustapenerako.
 • San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe proiektuaren II. fasearen nahitaezko desjabetze-prozedura hastea —San Fausto 1eko, eta Agirre Lehendakariko 31 eta 33 biseko higiezinei eragin zien—.
 • Udal Zerbitzu Teknikoek Pozokoetxeko parke berriaren I. fasea idaztea (lehen, trenbide-multzoa zen), eta lanak egitea.
 • Udal Zerbitzu Teknikoek Agirre Lehendakariaren etorbidearen eta Autonomia eta Nafarroa kaleen arteko bide berriaren proiektua idaztea.
 • Udal ordenantza bat idaztea (gaur egun, izapidetze-prozesuan dago), San Fausto 13ko eta San Fausto 20 eta 22ko eraikinen birgaitze integralerako (energia-efikazia eta irisgarritasun unibertsala) laguntza bereziak arautzeko.

Sarratun babes ofizialeko 65 etxebizitza eraikitzeko lanei berrekin die Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, VISESA sozietate publikoaren bitartez. Lanak etenda egon dira, LURGOIEN eraikuntza-enpresa izaten ari den arazo ekonomikoak tarteko. Era berean, Ituntze Batzarra hirigintza-eremu horren urbanizazioa burutzeko lanekin hasi da, berriro ere. Lan horiek guztiek 7 hilabete iraungo dute, gutxi gorabehera.

 

Azken hamarkadan, Eusko Jaurlaritzak 90 etxebizitza sozial eta babestutako 125 etxebizitza eraiki ditu Sarratun

Basauriko Udalak AGREE europar proiektuan parte hartzen du (https://agree-basquecountry.eu/), BIDEBIren bitartez. Proiektu horren xedea da Federico Mayoko eraikinen birgaitze integrala bultzatzea, beren energia-efizientzia handitzeko eta, hala, bertan bizi direnen bizitza-kalitatea hobetzeko.

 

Zentzu horretan, BIDEBI honako hauek idazteko lizitazioa egiten ari da:

 

 • Basauriko Federico Mayo auzunearen aurretiazko azterlana, bertako urbanizatutako eta eraikitako ondarea ikertuko duena eta eraikuntza-unitate tipoa identifikatuko duena (zeinak auzunean gehien agertzen diren eraikuntza-ezaugarriak bilduko baititu).

 

 • Aurreproiektu tekniko bat, eraikuntza-unitate tipoan egin beharreko esku-hartzeak proposatu eta deskribatuko dituena eta horien aurrekontua emango duena. Proposatutako esku-hartzeak, gainera, eremuan energia-efizientzia handitzea eta irisgarritasun unibertsala bermatzea lortu beharko du. Esandakoaz gain, eska daitezkeen balizko laguntzak identifikatu beharko ditu aurreproiektu teknikoak.

 

Behin dokumentu hori izanda, 2021eko udaberrian, jabeen erkidegoei helaraziko zaie, egindako proposamen desberdinen nondik norakoen berri izan dezaten eta esku-hartzeen kostua ezagut dezaten, behin betiko proiektu teknikoetan inbertsioak egiten hasi aurretik. Horri guztiari esker, erabakia hartzerakoan ere zalantza gutxiago izango dituzte auzotarrek.

 

Argibide gehiago behar dituztenek 943413922 doako telefono-zenbakira deitu ahalko dute, abenduaren 18ra arte. Data hori eta gero, BIDEBIra jo ahalko dute.

Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak San Migeleko 36 zuzkidura-bizitokiak eraikitzeko obrei berrekin die. Lan horiek etenda geratu ziren, hasierako proiektua aldatu behar izan zelako, urbanizazio-lanei eta pandemiak eragindako administrazio-epeen moteltzeari egokitzeko. Zuzkidura-bizitoki horiek gazteentzako aldi baterako alokairu-etxebizitzak izango dira, batez ere. Bost urterako alokatuko dira, eta, hala, gazteei emantzipatzen lagunduko diete.

 

2016 amaieran, Eusko Jaurlaritzak eta Basauriko Udalak hitzarmena sinatu zuten, aipatutako bizitokiak eraikitzea ahalbidetzeko. Eta, esan bezala, udalerrian erroldatutako gazte eta herritarrek lehentasuna izango dute adjudikazioan. Eraikiko dituzten 36 etxebizitzetatik, Udalak 4 gordeko ditu beharrizan sozialei aurre egiteko (gizarte-bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzako, indarkeria matxistaren biktimentzako eta abar) eta/edo Udalaren hirigintza-jarduketek eragindakoentzako.

 

Eraikinak beheko solairua gehi bost izango ditu. Mendebaldetik, eremuko errepide berrira begira egongo da; eta, atzealdetik (ekialdetik), partzialki atxikita egongo da bestelako ekipamendu-erabilera batzuetara. Iparraldean, berriz, oinezkoentzako bide baten mugakidea izango da, zeinak, gainera, eraikin berria Taberna Nagusitik eta haren ondoko eremu libretik bereiziko baitu. Eta, azkenik, hegoaldean, tokiko eremu libreak egongo dira.  Eraikinak oinplano karratua izango du. Bi hegal izango ditu, bakoitza hiru alojamendurekin; eta erdigune bat, sarbideekin. Erabilerarik gabeko erdiko gunea, bestalde, inguratzaile orokorraren barruko patio gisa egituratuko da. Eraikuntza-lanek 20 hilabete iraungo dute, gutxi gorabehera.

Gomendatzen dizugu ETXEBIDE Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren webgunera jotzea. Bertan araudi oso eta eguneretua dago eta gai esaguratsuenei buruzko azalapenak ere bai.

 

 

Gomendatzen dizugu BIZILAGUNen webgunera sartzea; bertan, aplikatzea dagokion araudia eta gai esanguratsuenei buruzko azalpenak aurkituko dituzu.

 

Webgune honetan, Basauri Aldatzen atalean aurkituko dituzu sustapenen ezaugarri nagusiei, hasteko eta amaitzeko aurrreikuspenei eta esleipenei buruzko xehetasunak.